COD DE ETICĂ PROFESIONALĂ

Preambul

Construcţiile reprezintă un domeniu de bază al economiei naţionale, cu un rol primordial în asigurarea unei dezvoltări durabile, în îmbunătăţirea condiţiilor de trai, în protejarea vieţii şi sănătăţii locuitorilor.

Orice construcţie este legată de teren. Siguranţa unei construcţii precum şi îndeplinirea condiţiilor cerute de o exploatare normală depind în mod esenţial de o bună cunoaştere a terenului şi de o proiectare corectă a fundaţiilor şi altor părţi ale construcţiei în conlucrare cu terenul.

Pământurile şi rocile care alcătuiesc terenul sunt elemente naturale, caracterizate de regulă prin heterogeneitate şi printr-o variabilitate ridicată a proprietăţilor, ceea ce le diferenţiază net de materiale precum betonul sau oţelul din care sunt alcătuite cele mai multe structuri. De aceea şi riscul de cedare la fundaţii este mult mai mare decât la alte părţi ale structurilor.

Societatea Română de Geotehnică şi Fundaţii grupează specialişti având pregătirea de bază în diferite domenii: inginerie civilă, geologie inginerească, geologie, cărora le revin mari răspunderi în investigarea terenului, în proiectarea şi monitorizarea structurilor geotehnice.

Pentru a se achita cum se cuvine de răspunderile care le revin, membrii Societăţii Române de Geotehnică şi Fundaţii trebuie să posede competenţele necesare şi, în acelaşi timp, să respecte reguli de bază ale eticii profesionale, precum cele definite în prezentul Cod de etică profesională.

Membrii Societăţii Române de Geotehnică şi Fundaţii au următoare îndatoriri:

1. Faţă de societate

 • să respecte legile ţării;
 • să acţioneze cu integritate şi cu deplin respect faţă de interesul public;
 • să se preocupe pentru îmbunătăţirea mediului ambiant şi a calităţii vieţii.
 • să se străduiască să ridice în ochii opiniei publice prestigiul domeniului geotehnicii şi fundaţiilor şi al profesiunii.

2. Faţă de profesiune

 • să acţioneze pentru ridicarea standardului şi eficienţei profesiunii;
 • să evite orice manifestare de natură să discretizeze demnitatea şi onoarea profesiunii;
 • să respingă mita şi orice altă formă de corupţie;
 • să aplice cu consecvenţă prescripţiile tehnice în vigoare;
 • să se preocupe de propria dezvoltare profesională continuă;
 • să se angajeze doar în lucrări pentru care posedă pregătirea şi competenţele necesare;
 • să nu admită aplicarea unor tehnologii neomologate sau nestandardizate la lucrările definitive;
 • să facă publice rezultatele profesionale obţinute, după protejarea celor cu caracter de invenţie sau inovaţie, contribuind astfel la îmbogăţirea conoştinţelor în domeniu
 • să respecte drepturile de proprietate intelectuală.

3. Faţă de clienţi şi angajatori 

 • să acţioneze cu corectitudine în favoarea clientului/angajatorului;
 • să aducă la cunoştinţa clientului/angajatorului orice conflict de interese;
 • să se asigure că soluţiile propuse nu sunt periculoase pentru viaţă şi proprietate, iar dacă există riscuri să se convingă de faptul că clientul/angajatorul este conştient de aceste riscuri;
 • să înfăţişeze cu claritate clientului/angajatorului consecinţele respingerii soluţiilor propuse;
 • să nu divulge informaţii confidenţiale fără consimţământul clientului/angajatorului;
 • să nu accepte comenzi de la terţi în legătură cu lucrările pe care le efectuiază pentru client/angajator;
 • să atragă atenţia clientului/angajatorului, ori de câte ori consideră, pe baza studiilor întreprinse, că lucrarea nu va avea succes sau că aceasta nu prezintă siguranţă;
 • cu prilejul unor lucrări mari să solicite clientilor acordul executarii pe costul acestora a unor poligoane experimentale pentru testarea unor tehnologii neomologate spre a se putea primi agrementarea tehnica;
 • să se abţină de a utiliza în studiile pe care le elaborează pentru client/angajator acte şi date  false, fără acoperire;
 • să nu practice concurenţa neloială pe bază de preţ si reducerea calităţii prestaţiilor în favoarea unui preţ scăzut;
 • să nu aplice tehnologii noi, invenţii, brevete, proprietăţi personale sau ale terţilor, fără a-l informa pe cleint/angajator, pentru ca acesta să recompenseze pe cale legală valoarea utilizării acestora;
 • să-l informeze pe client/angajator, pentru fiecare lucrare în care se angajează, despre raporturile sale cu antreprenori, furnizori şi alţi terţi, atunci când natura acestor raporturi poate conduce la suspiciuni de incorectitudine.

4. Faţă de alţi reprezentanţi ai profesiei

 •  să aducă la cunoştinţa Societăţii sau altor autorităţi competente faptele considerate a fi ilegale sau încălcări ale Codului de etică profesională;
 • să se implice în activităţi de instru ire pentru alţi reprezentanţi ai profesiei;
 • să dea credit pentru rezultatele muncii altuia;
 • să formuleze critici profesionale cu onestitate şi bună credinţă;
 • să promoveze o colaborare constructivă cu ceilalţi specialişti angajaţi în realizarea construcţiilor;
 • să se abţină de a face afirmaţii denigratoare sau injurioase la adresa altor reprezentanţi ai profesiunii;
 • să formuleze cu deplină obiectivitate, atunci când li se cere, o opinie profesională asupra prestaţiei altor reprezentanţi ai profesiunii.