STATUTUL SOCIETĂŢII ROMÂNE DE GEOTEHNICĂ ŞI FUNDAŢII (S.R.G.F.)

CAPITOLUL I – Denumirea, forma juridică, durata, sediul și patrimoniul Asociației 

Art. 1.    Denumirea. Denumirea Asociației este: Societatea Romană de Geotehnică și Fundații (S.R.G.F.). 
S.R.G.F. are semne proprii și ștampilă.
Art. 2.    Forma juridică. S.R.G.F. este o persoană juridică română, nonprofit, neguvernamentală, apolitică, autonomă, cu caracter profesional, educațional și științific, organizație profesională cu scop nepatrimonial a specialiștilor cu pregătire superioară din domeniul geotehnicii și fundațiilor, are personalitate juridică și funcționează în conformitate cu legislația română. 
În desfășurarea obiectivelor sale, S.R.G.F. funcționează după următoarele principii: principiul libertății; principiul competenței; principiul legalității; principiul non-partizanatului; principiul non-violenței, principii care nu pot fi eliminate din Statutul său. Discriminările de orice natură sunt străine de spiritul și practica S.R.G.F.
Art. 3.    Durata. S.R.G.F. este constituită pe o durată nedeterminată. 
Art. 4.    Sediul. Sediul S.R.G.F. este în București, sector 2, bd. Lacul Tei nr. 124. Sediul S.R.G.F. poate fi schimbat la altă adresă, pe baza hotărârii Consiliului Director.
Art. 5.    Patrimoniul. Patrimoniul inițial al S.R.G.F. este alcătuit dintr-un activ patrimonial în valoare de 2.200 lei, realizat din aporturi în bani, egale, depuse de asociați la constituire.
Întregul patrimoniu va fi evidențiat și păstrat în conformitate cu legislația română în materie, pe numele S.R.G.F. și va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor acesteia.

CAPITOLUL II – Scopul și Obiectivele S.R.G.F.

Art. 6.    Scopul. S.R.G.F. are drept scopuri:
a) să promoveze cooperarea între specialiștii cu pregătire superioară din domeniul geotehnicii și fundațiilor;
b) să contribuie la dezvoltarea și propagarea cunoștințelor din domeniul geotehnicii și fundațiilor;
c) să facă cunoscute în țară și în lume realizările școlii românești de geotehnică și fundații;
d) să militeze pentru respectarea de către specialiștii din domeniul geotehnicii și fundațiilor a normelor eticii profesionale;
e) să ia atitudine față de orice ingerință, de natura politică sau administrativă, în exercitarea liberă a meseriei de către specialiștii din domeniul geotehnicii și fundațiilor.
Art. 7.    Obiectivele S.R.G.F. în vederea realizării scopului propus sunt următoarele:
(a) organizarea de manifestări științifice (conferințe, simpozioane, seminarii, workshopuri etc.) și schimburi de experiență în exclusivitate sau în colaborare cu alte societăți inginerești din țară sau de peste hotare;
(b) formarea de comitete tehnice pe probleme de interes major al domeniului;
(c) sprijinirea schimbului de informații și de documente între membrii săi;
(d) editarea de publicații periodice proprii;
(e) elaborarea si aplicarea unui cod de etică profesională;
(f) colaborarea cu organisme guvernamentale, organizații sau unități economice și profesionale;
(g) organizarea, în exclusivitate sau în colaborare cu unități de învățământ superior sau alte instituții de activități de dezvoltare profesională continuă;
(h) formarea și întreținerea unei pagini Web proprie;
(i) afilierea la ISSMGE (International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering – Societatea Internațională de Mecanica Pământurilor și Inginerie Geotehnică) și activarea în cadrul acesteia;
(j) stabilirea de legături cu societățile naționale membre ale ISSMGE și cu alte societăți naționale sau internaționale din domeniu;
(k) încurajarea si sprijinirea participării membrilor săi la manifestări științifice naționale și internaționale ;

CAPITOLUL III –  Modul de dobândire și de pierdere a calității membru al S.R.G.F.  

Membrii S.R.G.F. sunt formați din trei categorii de membri: membri individuali, membri colectivi, membri de onoare.
Art. 8.    Membrii individuali. Poate deveni membru al S.R.G.F. orice inginer sau subinginer constructor, inginer geolog, geolog sau alt specialist cu pregătire superioară, fără discriminare de vârstă, sex, naționalitate, apartenență politică și loc de muncă, dacă recunoaște Statutul S.R.G.F. și aderă la obiectivele acestuia.
Art. 9.    Înscrierea în S.R.G.F.  se face pe bază de fișa de înscriere individuală, la care se atașează copia diplomei de absolvire a unei instituții de învățământ superior. 
Art. 10. Membrii colectivi. Pot fi membri colectivi ai S.R.G.F.: institute, întreprinderi, societăți comerciale și asociații din țară sau străinătate, ale căror domenii de activitate se interferează cu domeniul geotehnicii și fundațiilor și care doresc să susțină material și financiar activitățile și dezvoltarea S.R.G.F. Membrii colectivi sunt reprezentați în SRGF de 1-2 persoane desemnate de membrul colectiv respectiv. Reprezentanții unui membru colectiv pot fi modificați oricând de către membrul colectiv respectiv. Cotizația individuală a reprezentanților membrilor colectivi este inclusă în cotizația de membru colectiv.
Art. 11. Membrii de onoare. Membrii de onoare ai S.R.G.F. sunt specialiști cu o bogată și îndelungată activitate, care s-au distins prin lucrări de valoare științifică și tehnică, prin contribuții importante la progresul geotehnicii și fundațiilor în România, oameni integri, de mare probitate profesională, fiind aleși pe viață de către Adunarea Generală.
Art. 12. Oricare membru care a îndeplinit funcția de Președinte al S.R.G.F. poate fi propus de către Consiliul Director drept Președinte de onoare, Adunarea generală a membrilor fiind cea care decide numirea Președintelui de onoare.
Art. 13. Trimestrial, Consiliului Director i se notifică primirea/ieșirea de membri.

Art. 14. Calitatea de membru al S.R.G.F. încetează prin:
• retragerea voluntară;
• pierderea drepturilor civile;
• hotărârea Consiliului Director, în următoarele situații:
– manifestă pasivitate în înfăptuirea scopurilor și obiectivelor S.R.G.F.;
– săvârșește fapte care contravin dispozițiilor prezentului Statut sau Legii;
– nu își îndeplinește obligația de plată a cotizației pe o perioadă de 2 ani consecutivi;
– face parte din organizații cu interese contrare S.R.G.F.;
– în cazul în care prin acțiunile sau inacțiunile sale prejudiciază interesele S.R.G.F.;
– în orice alte situații în care Consiliul Director decide că această măsură se justifică, din rațiuni ce țin de morală, etică, atașament față de scopurile și obiectivele S.R.G.F.;
– decesul persoanei fizice membru sau dizolvarea persoanei juridice membru.
Art. 15. Excluderea membrilor se face cu votul majoritar al Adunării Generale, la propunerea Consiliului Director. Între ședințele Adunării Generale, Consiliul Director poate hotărî suspendarea calității de membru al S.R.G.F. până la prima ședință a Adunării Generale.
Art. 16. Drepturile și obligațiile membrilor. 
Art. 16.1. Membrii S.R.G.F. au următoarele drepturi:
a) să participe la conferințele, simpozioanele și schimburile de experiență organizate de societate, beneficiind de o reducere a taxei de participare;
b) să primească buletine informative și să aibă acces la alte materiale documentare puse la dispoziție de S.R.G.F.;
c) să participe cu articole sau alte lucrări la conferințele sau alte evenimente tehnico-științifice organizate de S.R.G.F. sau la selecțiile sau concursurile organizate de S.R.G.F. împreună cu ISSMGE sau alte societăți sau instituții, îndeosebi pentru acele conferințe la care se cere selecția prealabilă a lucrărilor din partea societăților naționale;
d) să facă parte și să activeze în Comitetele tehnice naționale și internaționale, la propunerea S.R.G.F.;
e) să primească legitimații pentru atestarea calității de membru;
f) să primească distincții, diplome, medalii din partea S.R.G.F.;
g) să primească lista membrilor S.R.G.F.;
h) membrii de onoare sunt scutiți de taxe de participare la conferințe sau simpozioane naționale organizate de S.R.G.F., precum și de plata cotizației anuale. Președintele de onoare al S.R.G.F. este scutit de taxa de participare și la evenimentele tehnico-științifice internaționale organizate de S.R.G.F.;
i) membrii de onoare pot participa, fără drept de vot, la ședințele Consiliului Director.
Art. 16.2. Membrii S.R.G.F. au următoarele obligații:
a) să respecte prevederile statutului S.R.G.F.;
b) să achite cotizația anuală;
c) să vegheze la respectarea Codului de etică profesională al S.R.G.F.;
d) să sprijine S.R.G.F. în organizarea de conferințe și alte manifestări tehnico-științifice;
e) sa contribuie, în măsura posibilităților la realizarea scopurilor și obiectivelor S.R.G.F.

CAPITOUL IV – Organizarea, conducerea și administrarea S.R.G.F.

Art. 17. Organizarea S.R.G.F. S.R.G.F. își înființează filiale fără personalitate juridică în principalele centre universitare din țară: București, Iași, Timișoara și Cluj-Napoca, care coordonează activitatea din localitatea și județul de reședință, precum și din județele arondate filialei respective.
Filialele Societății urmăresc încasarea cotizațiilor de la membrii din județele de arondare și le transmit anual S.R.G.F.
Filialele S.R.G.F. organizează simpozioane, seminarii, întâlniri etc. prin care informează membrii cu privire la activitatea S.R.G.F., informând anual Adunarea Generală.
La propunerea Consiliului Director, în cadrul S.R.G.F. se înființează comitete tehnice având următoarele atribuții:
a) elaborarea de materiale de sinteză spre a fi prezentate și supuse dezbaterii în conferințele, simpozioanele și schimburile de experiență organizate de societate;
b) formularea de propuneri privind elaborarea sau revizuirea unor prescripții tehnice;
c) fundamentarea și elaborarea de materiale spre a fi adresate forurilor de decizie de către Consiliul de conducere, pentru îmbunătățirea activității din diferitele sectoare ale domeniului geotehnicii și fundațiilor;
d) colaborarea cu comitetele tehnice similare ale Societății, internaționale sau ale altor societăți naționale.
Organele de conducere ale S.R.G.F. sunt:
– Adunarea Generală
– Consiliul Director
– Comisia de Cenzori
Art. 18. Adunarea Generală a S.R.G.F. constituie organul principal de conducere. Ea este alcătuită din totalitatea membrilor.
Adunarea Generală se întrunește cel puțin o dată pe an, cu prezență fizică sau online și are drept de control permanent asupra Consiliului Director și asupra Comisiei de Cenzori. 
Adunarea Generală se convoacă de către Consiliul Director, anual, în sesiune ordinară sau ori de câte ori se impune, în sesiune extraordinară, prin e-mail. 
Adunarea Generală se poate întruni, în mod excepțional, la solicitarea a cel puțin jumătate din membrii S.R.G.F.
La adunările generale convocate din 4 în 4 ani, cu prilejul conferințelor naționale de geotehnică și fundații, au loc alegeri ale membrilor Consiliului Director.
Adunarea Generală se consideră valabil constituită dacă sunt prezenți cel puțin jumătate din membrii S.R.G.F.
În cazul în care Adunarea Generală nu este valabil constituită, se convoacă o nouă Adunare Generală, în termen de maxim 30 de zile. Aceasta se consideră valabil constituită, indiferent de numărul membrilor prezenți.
Adunarea Generală ia hotărâri cu majoritatea simplă a voturilor exprimate.
Hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele legii, ale Actului Constitutiv și ale prezentului Statut sunt obligatorii chiar și pentru asociații care nu au luat parte la Adunarea Generala sau au votat împotrivă.
Hotărârile Adunării Generale, contrare legii, Actului Constitutiv sau dispozițiilor cuprinse în prezentul Statut, pot fi atacate în justiție de către oricare dintre membrii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat împotrivă și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de ședință, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoștință despre hotărâre sau de la data când a avut loc ședința, după caz.
La prima convocare, Adunarea Generală decide cu majoritate simplă de voturi în condițiile în care participă cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor săi. La a doua convocare, Adunarea Generală hotărăște cu majoritate simplă, indiferent de numărul membrilor prezenți.
Pentru fiecare sesiune se numește un secretar care întocmește un proces-verbal în care se consemnează problematica dezbătută și hotărârile luate de Adunarea Generală.
Art. 19. Atribuțiile Adunării Generale sunt următoarele:
a) stabilește strategia și obiectivele generale ale S.R.G.F.;
b) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și situația financiară anuală a S.R.G.F.;
c) alege și revocă membrii Consiliului Director;
d) alege și revocă cenzorii sau, după caz, comisia de cenzori, se pronunță asupra raportului comisiei de cenzori;
e) aprobă înființarea de filiale;
f) aproba modificarea Actului Constitutiv și a Statutului;
g) aproba dizolvarea și lichidarea S.R.G.F. precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;
h) hotărăște asupra prestațiilor și cotizațiilor la care vor fi supuși membrii S.R.G.F.;
i) hotărăște admiterea sau excluderea de membri;

j) determină atribuțiile organelor alese;
k) aprobă activitatea Consiliului Director și gestiunea S.R.G.F.;
l) revocă individual mandatele membrilor Consiliului Director când, prin culpa și actele lor, ar periclita interesele S.R.G.F.;
m) aprobă limitele investițiilor de importanță deosebită și volumul creditelor care pot fi contractate;
n) aproba înființarea, în mod accesoriu, a unor unități care să slujească la îndeplinirea scopurilor și al obiectivelor S.R.G.F.;
o) hotărăște fuzionarea sau dizolvarea S.R.G.F. și dispune asupra destinației patrimoniului în condițiile legii;
p) aproba afilierea asociației la organizații și structuri internaționale;
q) la propunerea Consiliului Director poate alege un Președinte de onoare al S.R.G.F. din rândul personalităților recunoscute, care au dovedit atașament față de problemele locale și ale S.R.G.F. Președintele de onoare participă la elaborarea strategiilor și deciziilor importante ale organelor de conducere ale S.R.G.F..
Art. 20. Consiliul Director. La momentul constituirii, Consiliul Director este alcătuit din totalitatea membrilor fondatori.
Consiliul Director este alcătuit din 33 de membri, aleși de Adunarea Generală convocată din 4 în 4 ani. Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale. 
În caz de descompletare, funcțiile rămase libere se completează cu întrunirea votului a 2/3 din numărul membrilor Consiliului Director.
Consiliul Director este organul de conducere executivă al S.R.G.F. și asigură conducerea și gestionarea acesteia. 
Fiecare filială are, de regulă, în Consiliul Director un număr de reprezentanți proporțional cu numărul de membri care aparțin filialei respective, fără ca una din filiale sa poată deține majoritatea locurilor.
Cu o lună înainte de data la care are loc Adunarea Generală de alegeri, Comitetul Executiv al Consiliului Director comunică Filialei numărul de membri care îi revin în Consiliul Director, iar cu cel puțin trei zile înainte de data la care are loc Adunarea Generală, filiala transmite Comitetului Executiv al Consiliului Director lista cu propunerile de membri in Consiliul Director. 
Lista membrilor propuși de către cele patru filiale ale S.R.G.F. se supune votului Adunării Generale.
Art. 21. Consiliul Director al S.R.G.F. exercită următoarele atribuții:
a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, situației financiare anuale, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul programelor/planul anual al S.R.G.F.; 
b) alege și împuternicește pentru un mandat de 4 ani Comitetul Executiv al Consiliului Director;
c) încheie acte juridice, în numele și pe seama S.R.G.F.;
d) aproba organigrama și a politica de personal ale S.R.G.F.;
e) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală;
f) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în lege; 
g) poate hotărî schimbarea sediului S.R.G.F.
h) organizează, în colaborare cu unitățile teritoriale și locale și cu sprijinul instituțiilor și întreprinderilor din zonă, Conferințele naționale de geotehnică și fundații;
i) aprobă constituirea unor Comitete tehnice ale S.R.G.F.;
j) face propuneri pentru desemnarea membrilor de onoare ai S.R.G.F.;
k) propune planul anual de publicații.
Art. 22. Membrii Consiliului Director care, într-o anumită problemă supusă hotărârii Consiliului Director, sunt interesați personal sau prin soții lor, ascendenții sau descendenții lor, rudele în linie colaterală sau afinii lor până la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare și nici la vot. În caz contrar, vor răspunde pentru daunele cauzate asociației în măsura în care votul lor a contribuit la obținerea majorității cerute.
Art. 23. Nu poate fi membru al Consiliului Director, iar dacă este pierde această calitate, cel care ocupă o funcție de conducere în cadrul unei instituții publice, dacă asociația sprijină activitatea acelei instituții publice.
Art. 24. Deciziile contrare legii, Actului Constitutiv sau Statutului S.R.G.F. pot fi atacate de fondator/fondatori sau de către oricare dintre membrii Consiliului Director care au lipsit sau au votat împotrivă și a cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de ședință.
Art. 25. Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcții executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de membru ori sunt străine de asociație, pentru a încheia acte juridice în numele și pe seama asociației sau orice alte atribuții prevăzute în lege sau în statut.
Art. 26. Consiliul Director se întrunește, cu prezență fizică sau online, cel puțin o dată pe an sau ori de câte ori este nevoie – cu acordul a jumătate plus unu din membrii săi, dar nu mai rar decât odată pe an. Consiliul Director adoptă hotărâri cu majoritate simplă de voturi.
Convocarea Consiliului Director se face de președinte, iar în lipsa acestuia de înlocuitorul său, cu cel puțin cinci zile lucrătoare înainte de data fixată.
Consiliul Director deliberează, în mod valabil, în prezența a jumătate plus unu din numărul membrilor săi și adoptă hotărâri cu o jumătate plus unu din voturi.
Art. 27. Deliberările și hotărârile Consiliului Director se consemnează în procese-verbale încheiate cu ocazia fiecărei ședințe.
Art. 28. Comitetul Executiv al Consiliului Director. Comitetul Executiv al Consiliului Director este format din 11 persoane:
– 1 președinte 
– 4 vice-președinți 
– 1 secretar
– 5 membri
Cele 4 posturi de vice-președinți ai Comitetului Executiv sunt rezervate filialelor București, Cluj, Iași și Timișoara. Președintele filialei este de drept Vice-președinte al S.R.G.F.
Conducerea de zi cu zi a filialelor este asigurată de Președinte filialei, secretarul filialei si un membru din respectiva filială.

Cele 5 posturi de membri se repartizează filialelor după cum urmează: 
București – 2;     Cluj – 1; Iași – 1; Timișoara – 1
Membrii Comitetului Executiv pot îndeplini cel mult două mandate în aceeași funcție.
Art. 29. Comitetul Executiv al Consiliului Director are următoarele atribuții:
a) întocmește planurile anuale de activitate ale S.R.G.F. în concordanță cu planurile de activitate ale filialelor;
b) inițiază constituirea de comitete tehnice și face propuneri privind coordonatorii acestora;
c) întocmește planul anual de venituri și cheltuieli;
d) asigură legătura S.R.G.F. cu societatea internațională și cu alte societăți naționale;
e) avizează lucrările ce urmează a fi inserate în volumele Conferințelor internaționale la care este obligatoriu avizul societăților naționale;
f) asigură legătura S.R.G.F. cu mijloacele de informare în masă;
g) întocmește planul anual de editare și stabilește colectivele redacționale pentru publicațiile S.R.G.F.
h) propune cuantumul cotizației membrilor.
Comitetul Executiv al Consiliului Director se întrunește trimestrial, la convocarea Președintelui, cu prezență fizică sau online.
Membrii Comitetului Executiv pot îndeplini cel mult două mandate în aceeași funcție.
Art. 30. Președintele. Președintele are următoarele atribuții principale:
a) are conducerea generală a S.R.G.F.;
b) prezidează toate reuniunile Adunării Generale și ale Consiliului Director;
c) răspunde în fața Adunării Generale și a Consiliului Director;
d) angajează și reprezintă S.R.G.F. în raporturile cu terții în țară și străinătate, are dreptul și obligația să dispună realizarea măsurilor hotărâte de Adunarea Generală;
e) aprobă funcțiile care pot fi salariale, nivelul salariilor și al indemnizațiilor;
f) în caz de vacanță, renunțare la mandat sau împiedicarea exercitării prerogativelor Președintelui, Consiliul Director va desemna provizoriu vicepreședintele, din rândul membrilor Consiliului, care va putea funcționa în aceasta calitate;
g) angajează, coordonează, controlează și îndrumă personalul salariat al S.R.G.F.;
h) poate angaja consilieri juridici sau avocați pentru a reprezenta S.R.G.F. în fața diferitelor instituții ale statului, societăți comerciale, notari publici, executori judecătorești, instanțe de judecată etc.
În funcție de volumul de activitate al S.R.G.F., Președintele va putea angaja un director executiv ori va putea delega o parte din responsabilități altor membri ai Consiliului Director.
Art. 31. Activitatea Președintelui este supusă controlului Adunării Generale, acesta prezentând rapoarte la cerere.
Art. 32. Comisia de cenzori. Controlul financiar intern al S.R.G.F. este asigurat de Comisia de cenzori. În realizarea competenței sale, Comisia de cenzori are următoarele atribuții:
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul S.R.G.F.;
b) întocmește rapoarte și le prezintă Adunării Generale;
c) poate participa la ședințele Consiliului Director, fără drept de vot;
d) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală;
e) funcționează pe baza legislației în vigoare.
Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.
Art. 33. Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil în condițiile legii. 
Regulile generale de organizare și funcționare ale Comisiei de cenzori se aprobă de Adunarea Generală. Comisia de cenzori își poate elabora un regulament intern de funcționare.
Art. 34. Conferințele naționale. Conferințele naționale se desfășoară la interval de 4 ani și sunt deschise participării specialiștilor din țară și de peste hotare.
Propunerile privind localitatea-gazdă a unei conferințe naționale se transmit Comitetului Executiv al Consiliului Director cel mai târziu cu trei luni înaintea Conferinței naționale premergătoare celei a cărei localitate gazdă urmează a se stabili. Propunerile pot fi făcute de filiale și vor fi însoțite de o notă de fundamentare din care să rezulte că în localitatea propusă pot fi asigurate condițiile de desfășurare a unei conferințe naționale cu participare internațională. Dacă în intervalul de timp arătat nu se primește nici o propunere, Comitetul Executiv va desemna un comitet ad-hoc care să prezinte o asemenea propunere.
Hotărârea asupra locului de desfășurare a Conferinței naționale aparține Consiliului Director care se exprimă asupra propunerii sau propunerilor ce îi sunt înaintate de Comitetul Executiv.
În comitetul de organizare a Conferinței naționale fac parte din oficiu membrii Comitetului Executiv al Consiliului Director.
Comitetul de organizare a Conferinței naționale adoptă măsuri pentru popularizarea din timp a tematicii, condițiilor de participare și locului de desfășurare a Conferinței naționale în rândurile specialiștilor și ale studenților din domeniu. Studenții beneficiază de taxa de participare redusă la Conferințele naționale, precum și la toate acțiunile organizate sub egida S.R.G.F.

CAPITOLUL V – Exercițiul economico-financiar. Veniturile și  cheltuielile S.R.G.F. Salarizarea personalului

Art. 35. Exercițiul economico-financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie a fiecărui an. Primul exercițiu economico-financiar al S.R.G.F. va începe la data constituirii acesteia. 
S.R.G.F. va ține evidența contabilă în Lei și va întocmi situația financiară anuală și contul de beneficii și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.
Veniturile și cheltuielile sunt administrate de un colectiv compus din Președinte, secretar și contabilul angajat și vor fi verificate anual de Comisia de cenzori.
Veniturile și cheltuielile filialelor sunt administrate de un colectiv compus din vice-președinții și secretarii filialelor și vor fi verificate anual de Comisia de cenzori a S.R.G.F.. Filialele își deschid un cont la aceeași bancă la care este deschis contul S.R.G.F. Președintele și Secretarul societății au drept de semnătură în bancă pentru toate conturile, iar Vicepreședinții  au  drept de semnătură în bancă pe conturile filialelor pe care le reprezintă.
Art. 36. Veniturile S.R.G.F. provin din:
a) cotizația membrilor;
b) dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiții legale;
c) venituri realizate din organizarea unor conferințe, simpozioane și schimburi de experiență și a unor activități de dezvoltare profesională continuă;
d) veniturile realizate din activități economice directe;
e) donații, sponsorizări sau legate;
f) resurse obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale;
g) alte venituri prevăzute de lege.
Art. 37. S.R.G.F. poate desfășura orice alte activități economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu și au legătură strânsă cu scopul ei principal.
Art. 38. Principalele cheltuieli ale S.R.G.F. sunt:
a) salarii și adaosuri la salarii;
b) indemnizații, prime și premii;
c) procurări de rechizite și imprimate de birou, consumabile;
d) cheltuieli cu dotarea cu materiale și aparatură (birouri, calculatoare, imprimante, copiatoare etc.);
e) cheltuieli legate de patrimoniu, chirii, dobânzi, taxe, comisioane bancare;
f) cazare, masă, transport;
g) organizarea de conferințe, simpozioane, schimburi de experiență, activități de dezvoltare profesională;
h) plata cotizației anuale la Societatea Internațională ISSMGE și la alte societăți;
i) apă, canal, salubritate;
j) telefon, internet, energie electrică, energie termică și gaze naturale; 
k) alte cheltuieli utile scopului S.R.G.F.
Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli și se aprobă de Consiliul Director.
Salariile, indemnizațiile și alte drepturi bănești ale personalului se stabilesc în limitele statutului de funcțiuni și ale bugetului de venituri și cheltuieli.
Consiliul Director poate dispune plata de premii, gratificații și altele asemenea din disponibilitățile existente.
Art. 39. S.R.G.F. își poate organiza departamente specializate pe domeniile sale de activitate.
Art. 40. S.R.G.F. poate angaja salariați, în raport de necesități și de resursele financiare. Angajarea personalului se face pe bază de contract de muncă. Salariul va fi stabilit cu respectarea dispozițiilor legale privind nivelul salarizării.
Anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă, S.R.G.F. are obligația de a informa persoana care solicită angajarea ori, după caz, salariatul, cu privire la clauzele generale pe care intenționează să le înscrie în contract sau să le modifice.
În afara clauzelor generale prevăzute, între părți pot fi negociate și cuprinse în contractul individual de muncă și alte clauze specifice: clauza de neconcurență, clauza de confidențialitate, clauza cu privire la formarea profesională, clauza de mobilitate etc.
Art. 41. S.R.G.F. are obligația de a înființa un registru general de evidență a salariaților, care se va înregistra în prealabil la autoritatea publică competentă, potrivit legii, în a cărei raza teritorială se află sediul social, data de la care devine document oficial.

Capitolul VI – Dizolvarea și lichidarea S.R.G.F.

Art. 42. S.R.G.F. se dizolvă:
a) de drept:
– prin îndeplinirea duratei pentru care a fost constituită;
– realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de trei luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
– imposibilitatea constituirii adunării generale sau a constituirii Consiliului Director în conformitate cu prezentul Statut, daca această situație durează mai mult de un an de la data la care, potrivit Statutului, Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul Director trebuia constituit; – – reducerea numărului de asociați sub limita fixată de lege, daca acesta nu a fost complinit timp de trei luni.
Constatarea dizolvării se realizează prin hotărâre judecătorească în a cărui circumscripție se află sediul Asociației, la cererea oricărei persoane interesate. 
b) prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate: 
– când scopul sau activitatea S.R.G.F. au devenit ilicite sau contrare ordinii publice;
– când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
– când S.R.G.F. urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
– când S.R.G.F. a devenit insolvabilă;
– în cazul prevăzut de art. 14 din O.G. 26/2000.
Instanța competentă să hotărască dizolvarea este judecătoria în circumscripția căreia S.R.G.F. își are sediul.
c) prin hotărârea Adunării Generale.
În termen de 15 zile de la data ședinței de dizolvare, procesul-verbal, în formă autentică, se depune la judecătoria în a cărei circumscripție teritorială își are sediul S.R.G.F. pentru a fi înscris în Registrul asociațiilor și fundațiilor.
Art. 43. În cazul dizolvării S.R.G.F., bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.
Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, respectând hotărârile Consiliului Director sau ale donatorilor bunurilor ce se transmit. 
Patrimoniul mobil și imobil va fi transferat altei organizații profesionale sau unei instituții de învățământ superior.
Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au reușit să transmită bunurile în condițiile alineatului precedent, ele se atribuie de instanța competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.
Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară.
Art. 44. În cazul dizolvării Asociației pentru cazurile prevăzute în art. 56 alin 1 lit. a)–c) din O.G. 26/2000 (prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate: când scopul sau activitatea S.R.G.F. au devenit ilicite sau contrare ordinii publice; când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice; când Asociația urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit), bunurile rămase după lichidare vor fi preluate de către stat, prin Ministerul Finanțelor. 
Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin aceasta nu s-a stabilit o dată ulterioara.
Art. 45. În cazul dizolvării S.R.G.F. prin hotărârea Adunării Generale (art. 57 din O.G. 26/2000), în termen de 15 zile de la data ședinței de dizolvare, procesul-verbal, în formă autentică, se depune la judecătoria în a cărei circumscripție teritorială își are sediul pentru a fi înscris în Registrul asociațiilor și fundațiilor. Lichidatorii se numesc de adunarea generală, sub sancțiunea lipsirii de efecte juridice a hotărârii de dizolvare.
Art. 46. În cazurile de dizolvare prevăzute de art. 55 și 56 din O.G. 26/2000 (dizolvare de drept și dizolvare prin hotărâre judecătorească), lichidatorii vor fi numiți prin însăși hotărârea judecătorească.
În toate cazurile, mandatul Consiliului Director încetează odată cu numirea lichidatorilor. 
Imediat după intrarea în funcție, lichidatorii vor face inventarul și vor încheia un bilanț care să constate situația exactă a activului și pasivului asociației. Ei sunt obligați să primească și să păstreze registrele și orice alte acte ale asociației și să țină un registru cu toate operațiunile lichidării, în ordinea datei acestora.
Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.
Art. 47. Lichidatorii au obligația de a continua operațiunile juridice în curs, de a încasa creanțele, de a plăti creditorii, iar dacă numerarul nu este suficient, de a transforma și restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitație publică a bunurilor mobile și imobile.
Lichidatorii pot realiza numai acele operațiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs. 
Art. 48. Suma cuvenită creditorului cunoscut care refuză să primească plata creanței sale se va consemna în contul său.
Dacă plata creanței nu se va face imediat sau atunci când creanța este contestată, lichidarea nu se va considera terminată înainte de a se garanta creditorii.
Lichidatorii nu pot încheia operațiunile și nu pot remite celor în drept contul gestiunii decât după expirarea unui termen de șase luni de la publicarea dizolvării asociației.
Art. 49. Lichidatorii răspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor.
Art. 50. Atât față de S.R.G.F., cât și față de membrii, lichidatorii sunt supuși regulilor mandatului.
Art. 51. După încheierea lichidării, lichidatorii sunt obligați ca în termen de două luni să depună bilanțul, registrul jurnal și un memorandum, să declare operațiunile de lichidare la Registrul asociațiilor și fundațiilor al judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială își are sediul S.R.G.F. și să îndeplinească toate procedurile de publicare lichidării și radierea Asociației din acest registru.
Publicarea lichidării se face prin afișarea la ușa instanțelor în a cărei circumscripție teritorială își are sediul S.R.G.F., în termen de două luni de la terminarea lichidării. 
Art. 52. Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanțului nu se înregistrează nici o contestație, bilanțul se consideră definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor remite celor în drept bunurile și sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele și actele S.R.G.F. și ale lichidării; numai după aceasta vor fi considerați descărcați și li se va elibera, în acest scop, un act constatator.
Art. 53. S.R.G.F. încetează a avea ființă la data radierii din Registrul asociațiilor și fundațiilor. Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atestă descărcarea acestora de obligațiile asumate.

CAPITOLUL VII  –  Dispoziții finale

Art. 54. S.R.G.F. are cont propriu, înregistrare fiscală, ștampilă, precum și orice materiale necesare activității sale.
Art. 55. Aderarea S.R.G.F. la alte organizații științifice sau inginerești din țară sau străinătate poate fi aprobată de către Consiliul Director, dacă prin această aderare nu este lezat caracterul S.R.G.F. de organizație profesională liberă și independentă. 
Art. 56. În aplicarea prezentului Statut, Adunarea Generală va adopta un Regulament intern de funcționare.
Art. 57. Toate litigiile privitoare la Statut se judecă in conformitate cu dispozițiile legii române.
Art. 58. Prevederile prezentului Statut se completează cu celelalte dispoziții legale in vigoare.