STATUTUL SOCIETĂŢII ROMÂNE DE GEOTEHNICĂ ŞI FUNDAŢII (S.R.G.F.)

CAPITOLUL I – Denumirea, forma juridică, durata, sediul şi patrimoniul Asociaţiei 
Art. 1.    Denumirea. Denumirea Asociaţiei este: Societatea Romană de Geotehnică şi Fundaţii (S.R.G.F.). 
S.R.G.F. are semne proprii şi ştampilă.
Art. 2.    Forma juridica. S.R.G.F. este o persoana juridică română, nonprofit, neguvernamentală, apolitică, autonomă, cu caracter profesional, educaţional şi ştiinţific, organizaţie profesională cu scop nepatrimonial a specialiştilor cu pregătire superioară din domeniul geotehnicii şi fundaţiilor, are personalitate juridică şi funcţionează în conformitate cu legislaţia română. 
În desfăşurarea obiectivelor sale S.R.G.F. funcţionează după următoarele principii: principiul libertăţii; principiul competenţei; principiul legalităţii; principiul non-partizanatului; principiul non-violentei, principii care nu pot fi eliminate din Statutul său. Discriminările de orice natură sunt străine de spiritul şi practica S.R.G.F.
Art. 3.    Durata. S.R.G.F. este constituită pe o durată nedeterminată. 
Art. 4.    Sediul. Sediul S.R.G.F. este în Bucureşti, sector 2, bd. Lacul Tei nr. 124. Sediul S.R.G.F. poate fi schimbat la altă adresă, pe baza hotărârii Consiliului Director.
Art. 5.    Patrimoniul. Patrimoniul iniţial al S.R.G.F. este alcătuit dintr-un activ patrimonial în valoare de 2.200 lei, realizat din aporturi în bani, egale, depuse de asociaţi la constituire.
Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legislaţia română în materie, pe numele S.R.G.F. şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor acesteia.
CAPITOLUL II – Scopul şi Obiectivele S.R.G.F.
Art. 6.    Scopul. S.R.G.F. are drept scopuri:
a) să promoveze cooperarea între specialiştii cu pregătire superioară din domeniul geotehnicii şi fundaţiilor;
b) să contribuie la dezvoltarea şi propagarea cunoştinţelor din domeniul geotehnicii şi fundaţiilor;
c) să facă cunoscute în ţară şi în lume realizările şcolii româneşti de geotehnică şi fundaţii;
d) să militeze pentru respectarea de către specialiştii din domeniul geotehnicii şi fundaţiilor a normelor eticii profesionale;
e) să ia atitudine faţă de orice ingerinţă, de natura politică sau administrativă, în exercitarea liberă a meseriei de către specialiştii din domeniul geotehnicii şi fundaţiilor.
Art. 7.    Obiectivele S.R.G.F. în vederea realizarii scopului propus sunt următoarele:
(a) organizarea de conferinţe, simpozioane şi schimburi de experienţă în exclusivitate sau în colaborare cu alte societăţi inginereşti din ţară sau de peste hotare;
(b) formarea de comitete tehnice pe probleme de interes major al domeniului;
(c) sprijinirea schimbului de informaţii şi documentare între membrii săi;
(d) editarea de publicaţii periodice proprii;
(e) elaborarea unui cod de etică profesională;
(f) colaborarea cu organisme guvernamentale, organizaţii sau unităţi economice şi profesionale;
(g) organizarea, în exclusivitate sau în colaborare cu unităţi de învăţământ superior, de activităţi de dezvoltare profesională continuă pentru membrii săi;
(h) formarea şi întreţinerea unei pagini Web proprie;
(i) afilierea la ISSMGE (International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering – Societatea Internaţională de Mecanica Pământurilor şi Inginerie Geotehnică)
(j) stabilirea de legături cu societăţile naţionale membre ale I.S.S.M.G.E.;
(k) încurajarea participării membrilor săi la manifestări ştiinţifice internaţionale organizate în ţară şi peste hotare;
(l) publicarea periodică a listei membrilor săi.

CAPITOLUL III –  Modul de dobândire şi de pierdere a calităţii membru al S.R.G.F.  

Membrii S.R.G.F. sunt formaţi din trei categorii de membri: membri individuali, membri colectivi, membri de onoare.
Art. 8.    Membrii individuali. Poate deveni membru al S.R.G.F.  orice inginer sau subinginer constructor, inginer geolog, geolog sau alt specialist cu pregătire superioară, fără discriminare de vârstă, sex, naţionalitate, apartenenţă politică şi loc de muncă, dacă recunoaşte Statutul S.R.G.F. şi aderă la obiectivele acestuia.
Art. 9.    Înscrierea în S.R.G.F.  se face pe bază de fişa de înscriere individuală, la care se ataşază copia diplomei de absolvire a unei instituţii de învaţământ superior. 
Art. 10. Membrii colectivi. Pot fi membri colectivi ai S.R.G.F.: institute, intreprinderi, societăţi comerciale şi asociaţii ale căror domenii de activitate se interferează cu domeniul geotehnicii şi fundaţiilor şi care doresc să susţină material dezvoltarea S.R.G.F.
Art. 11. Membrii de onoare. Membrii de onoare ai S.R.G.F. sunt specialişti cu o bogată şi îndelungată activitate, care s-au distins prin lucrări de valoare ştiinţifică şi tehnică, prin contribuţii importante la progresul geotehnicii şi fundaţiilor în România, oameni integri, de mare probitate profesională, fiind aleşi pe viaţă de către Adunarea Generală. 
Art. 12. Oricare membru de onoare care a îndeplinit funcţia de Preşedinte al S.R.G.F. poate fi desemnat de către Consiliul Director drept Preşedinte de Onoare.
Art. 13. Consiliul Director valideaza primirea de noi membri în S.R.G.F.. 
Art. 14. Calitatea de membru al S.R.G.F. încetează prin:
• retragerea voluntară;
• pierderea drepturilor civile;
• hotarârea Consiliului Director, în următoare situatii:
– manifesta pasivitate in infaptuirea scopurilor si obiectivelor S.R.G.F.;
– savarseste fapte care contravin dispoziţiilor prezentului Statut sau Legii;
– nu isi indeplineste obligatia de plata a cotizatiei pe o perioada de 2 ani consecutiv;
– face parte din organizatii cu interese contrare S.R.G.F.;
– în cazul în care prin acţiunile sau inacţiunile sale prejudiciază interesele S.R.G.F.;
– în orice alte situatii in care Consiliul Director decide ca aceasta masura se justifica, din ratiuni ce tin de morala, etica, atasament fata de scopurile si obiectivele S.R.G.F.
– decesul persoanei fizice membru sau dizolvarea persoanei juridice membru.
Art. 15. Excluderea membrilor se face cu votul majoritar al Adunarii Generale, la propunerea Consiliului Director. Între şedinţele Adunării Generale, Consiliul Director poate hotărî suspendarea calităţii de membru al S.R.G.F. până la prima şedinţă a Adunării Generale.
Art. 16. Drepturile şi obligaţiile membrilor. 
Art. 16.1. Membrii S.R.G.F. au următoarele drepturi:
a) să participe la conferinţele, simpozioanele şi schimburile de experienţă organizate de societate, beneficiind de o reducere a taxei de participare;
b) să primească buletine informative şi să aibă acces la alte materiale documentare puse la dispoziţie de S.R.G.F.;
c) să supună spre examinare Consiliului Director lucrările pe care doresc să le insereze în volumele conferinţelor internaţionale, la acele conferinţe la care se cere selecţia prealabilă a lucrărilor din partea societăţilor naţionale;
d) să facă parte şi să activeze în Comitetele tehnice naţionale şi internaţionale, la propunerea S.R.G.F.;
e) să primească legitimaţii pentru atestarea calităţii de membru;
f) să primească distincţii, diplome, medalii din partea S.R.G.F.;
g) să primească lista membrilor S.R.G.F..
h) membrii de onoare sunt scutiţi de taxe de participare la conferinţe sau simpozioane organizate de S.R.G.F., precum şi de plata cotizaţiei.
i) membrii de onoare pot participa, fără drept de vot, la şedinţele Consiliului Director.
Art. 16.2. Membrii S.R.G.F. au următoarele obligaţii:
a) să respecte prevederile statutului S.R.G.F.;
b) să achite cotizaţia anuală;
c) să vegheze la respectarea Codului de etică profesională al S.R.G.F.;
d) să sprijine S.R.G.F. în organizarea de conferinţe şi simpozioane;
e) sa contribuie pe masura posibilitatilor la realizarea scopurilor si/sau obiectivelor S.R.G.F.

CAPITOUL IV – Organizarea, conducerea şi administrarea S.R.G.F.
Art. 17. Organizarea S.R.G.F. S.R.G.F. îşi înfiinţează filiale fără personalitate juridică în principalele centre universitare din ţară: Bucureşti, Iaşi, Timişoara şi Cluj-Napoca, care coordonează activitatea din localitatea şi judeţul de reşedinţă, precum şi din judeţele arondate filialei respective.
Filialele Societăţii urmăresc încasarea cotizaţiilor de la membrii din judeţele de arondare şi le transmit anual S.R.G.F.
Filialele S.R.G.F. organizează simpozioane, seminarii, întâlniri etc. prin care informează membrii cu privire la activitatea S.R.G.F., informând anual Adunarea Generală.
La propunerea Consiliului Director, în cadrul S.R.G.F. se înfiinţează, comitete tehnice având următoarele atribuţii:
a) elaborarea de materiale de sinteză spre a fi prezentate şi supuse dezbaterii în conferinţele, simpozioanele şi schimburile de experienţă organizate de societate;
b) formularea de propuneri privind elaborarea sau revizuirea unor prescripţii tehnice;
c) fundamentarea şi elaborarea de materiale spre a fi adresate forurilor de decizie de către Consiliul de conducere, pentru îmbunătăţirea activităţii din diferitele sectoare ale domeniului geotehnicii şi fundaţiilor;
d) colaborarea cu comitetele tehnice similare ale Societăţii internaţionale sau ale altor societăţi naţionale.
Organele de conducere ale S.R.G.F. sunt:
– Adunarea Generală
– Consiliul Director
– Comisia de Cenzori
Art. 18. Adunarea Generala a S.R.G.F. constituie organul principal de conducere. Ea este alcătuită din totalitatea asociaţilor.
Adunarea Generală se întruneşte cel puţin o dată pe an şi are drept de control permanent asupra Consiliului Director şi asupra Comisiei de Cenzori. 
Se convoaca de catre Consiliul Director, anual, in sesiune ordinara sau ori de cate ori se impune, in sesiune extraordinara, prin scrisoare recomandata sau e-mail. 
Adunarea Generală se poate întruni, în mod excepţional, la solicitarea a cel puţin jumătate din membrii S.R.G.F.
La adunările generale convocate din 4 în 4 ani, cu prilejul conferinţelor naţionale de geotehnică şi fundaţii, au loc alegeri ale membrilor Consiliului Director.
Adunarea Generală se consideră valabil constituită dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate din membrii S.R.G.F.
În cazul în care Adunarea Generală nu este valabil constituită, se convoacă o nouă Adunarea Generală, în termen de maxim 30 de zile. Aceasta se consideră valabil constituită, indiferent denumărul membrilor prezenţi.
Adunarea Generală  ia hotărâri cu majoritatea simplă a voturilor exprimate.
Hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele legii, ale Actului Constitutiv şi ale prezentului Statut sunt obligatorii chiar şi pentru asociaţii care nu au luat parte la Adunarea Generala sau au votat împotrivă.
Hotărârile Adunării Generale, contrare legii, Actului Constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse în prezentul Statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre asociaţi care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, dupa caz.
La prima convocare, Adunarea Generala decide cu majoritate simpla de voturi in conditiile in care participa cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor sai. La a doua convocare, Adunarea Generala hotaraste cu majoritate simpla, indiferent de numarul membrilor prezenti.
Pentru fiecare sesiune se numeste un secretar, care intocmeste un proces-verbal, in care se consemneaza problematica dezbatuta si hotararile luate de Adunarea Generala.
Art. 19. Atributiile Adunarii Generale sunt urmatoarele:
a) stabileşte strategia şi obiectivele generale ale S.R.G.F.;
b) aproba bugetul de venituri si cheltuieli situaţia financiară anuală a S.R.G.F.;
c) alege si revoca membrii Consiliului Director;
d) alege si revoca cenzorii sau dupa caz, comisia de cenzori, se pronunta asupra raportului comisiei de cenzori;
e) aproba înfiintarea de filiale;
f) aproba modificarea Actului Constitutiv si a Statutului;
g) aproba dizolvarea si lichidarea S.R.G.F., precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;
h) hotaraste asupra prestatiilor si cotizatiilor la care vor fi supusi membrii S.R.G.F.;
i) hotaraste admiterea sau excluderea de membri;
j) determina atributiile organelor alese;
k) realizeaza activitatea Consiliului Director si gestiunea S.R.G.F.;
l) revoca individual mandatele membrilor Consiliului Director cand, prin culpa si actele lor, ar periclita interesele S.R.G.F.;
m) aproba limitele investitiilor de importanta deosebita si volumul creditelor care pot fi contractate;
n) aproba infiintarea, in mod accesoriu, a unor unitati care sa slujeasca la indeplinirea scopurilor si al obiectivelor S.R.G.F.;
o) hotaraste fuzionarea sau dizolvarea S.R.G.F. si dispune asupra destinatiei patrimoniului in conditiile legii;
p) aproba afilierea asociaţiei la organizatii si structuri internationale;
q) la propunerea Consiliului Director poate alege un Presedinte de Onoare al S.R.G.F. din randul personalitatilor recunoscute care au dovedit atasament fata de problemele locale si ale S.R.G.F. Presedintele de Onoare participa la elaborarea strategiilor si deciziilor importante ale organelor de conducere ale S.R.G.F..
Art. 20. Consiliul Director. La momentul constituirii, Consiliul Director este alcatuit din totalitatea membrilor fondatori.
Consiliul Director este alcatuit din 33 de membri, alesi de Adunarea Generala convocată din 4 în 4 ani. Consiliul Director asigura punerea in executare a hotararilor Adunării Generale. 
În caz de descompletare, funcţiile rămase libere se completează cu întrunirea votului a 2/3 din numărul membrilor Consiliului Director.
Consiliul Director este organul de conducere executiva al S.R.G.F. si asigura conducerea si gestionarea acesteia. 
Fiecare filială are, de regulă, în Consiliul Director un număr de reprezentanţi proporţional cu numărul de membri care aparţin filialei respective, fără ca una din filiale sa poată deţine majoritatea locurilor.
Cu o lună înainte de data la care are loc Adunarea Generală, Comitetul Executiv al Consiliului Director comunică Filialei numărul de membri care îi revin în Consiliul Director, iar cu cel puţin trei zile înainte de data la care are loc Adunarea Generală filiala transmite Comitetului Executiv al Consiliului Director lista cu propunerile de membri in Consiliul Director. 
Lista membrilor propuşi de către cele patru filiale ale S.R.G.F. se supune votului Adunării Generale.
Art. 21. Consiliul Director al S.R.G.F. exercită următoarele atribuţii:
a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, situaţiei financiare anuale, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor/planul anual al S.R.G.F.; 
b) alege şi împuterniceşte pentru un mandat de 4 ani Comitetul Executiv al Consiliului Director.
c) încheie acte juridice, în numele şi pe seama S.R.G.F.
d) aproba organigrama şi a politica de personal ale S.R.G.F.
e) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală
f) îndeplineste orice alte atribuţii prevăzute în lege 
g) poate hotărî schimbarea sediului S.R.G.F.
h) organizează, în colaborare cu unităţile teritoriale şi locale şi cu sprijinul instituţiilor şi întreprinderilor din zonă, Conferinţele naţionale de geotehnică şi fundaţii;
i) aprobă constituirea unor Comitete tehnice ale S.R.G.F.
j) face propuneri pentru desemnarea membrilor de onoare ai S.R.G.F.;
k) propune planul anual de publicaţii.
Art. 22. Membrii Consiliului Director care, într-o anumită problemă supusă hotărârii Consiliului Director, sunt interesaţi personal sau prin soţii lor, ascendenţii sau descendenţii sai, rudele în linie colaterală sau afinii lor până la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare şi nici la vot. În caz contrar vor răspunde pentru daunele cauzate asociaţiei in masura in care votul lor a contribuit la  obţinerea majoritatii cerute.
Art. 23. Nu poate fi membru al Consiliului Director, iar dacă este pierde această calitate, cel care ocupă o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice, dacă asociaţia sprijină activitatea acelei instituţii publice.
Art. 24. Deciziile contrare legii, Actului Constitutiv sau Statutului S.R.G.F. pot fi atacate de fondator/fondatori sau de către oricare dintre membrii Consiliului Director care au lipsit sau au votat împotrivă şi a cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă.
Art. 25. Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt străine de asociaţie, pentru a încheia acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei sau orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.
Art. 26. Consiliul Director se întruneşte cel puţin o dată pe an sau ori de câte ori este nevoie – cu acordul a jumătate plus unu din membrii săi, dar nu mai rar decât odată pe an. Consiliul Director adoptă hotărâri cu majoritate simplă de voturi.
Convocarea Consiliului Director se face de preşedinte, iar în lipsa acestuia de înlocuitorul său, cu cel puţin cinci zile lucrătoare înainte de data fixată.
Consiliul Director deliberează, în mod valabil, în prezenţa a jumătate plus unu din numărul membrilor săi şi adoptă hotărâri cu o jumătate plus unu din voturi.
Art. 27. Deliberările şi hotărârile Consiliului Director se consemnează în procese-verbale încheiate cu ocazia fiecărei şedinţe.
Art. 28. Comitetul Executiv al Consiliului Director. Comitetul Executiv al Consiliului Director este format din 11 persoane:
– 1 preşedinte 
– 4 vice-preşedinţi 
– 1 secretar
– 5 membri
Cele 4 posturi de vice-preşedinţi ai Comitetului Executiv sunt rezervate filialelor Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timişoara. Preşedintele filialei este de drept Vice-preşedinte al S.R.G.F.
Conducerea de zi cu zi a filialelor este asigurată de Preşedinte filialei, secretarul filialei si un membru din respectiva filială.

Cele 5 posturi de membri se repartizează filialelor după cum urmează: 
Bucuresti – 2;     Cluj – 1; Iasi – 1; Timisoara – 1
Membrii Comitetului Executiv pot îndeplini cel mult două mandate în aceeaşi funcţie.
Art. 29. Comitetul Executiv al Consiliului Director are următoarele atribuţii:
a) întocmeşte planurile anuale de activitate ale S.R.G.F. în concordanţă cu planurile de activitate ale filialelor;
b) iniţiază constituirea de comitete tehnice şi face propuneri privind coordonatorii acestora;
c) întocmeşte planul anual de venituri şi cheltuieli;
d) asigură legătura S.R.G.F. cu societatea internaţională şi cu alte societăţi naţionale;
e) avizează lucrările ce urmează a fi inserate în volumele Conferinţelor internaţionale la care este obligatoriu avizul societăţilor naţionale;
f) asigură legătura S.R.G.F. cu mijloacele de informare în masă;
g) întocmeşte planul anual de editare şi stabileşte colectivele redacţionale pentru publicaţiile S.R.G.F.
h) propune cuantumul cotizaţiei membrilor;
Comitetul Executiv al Consiliului Director se întruneşte trimestrial, la convocarea Preşedintelui.
Membrii Comitetului Executiv pot îndeplini cel mult două mandate în aceeaşi funcţie.
Art. 30. Preşedintele. Preşedintele are urmatoarele atribuţii principale:
a) are conducerea generala a S.R.G.F.;
b) prezideaza toate reuniunile Adunarii Generale si ale Consiliului Director;
c) raspunde in fata Adunarii Generale si a Consiliului Director;
d) angajeaza si reprezinta S.R.G.F.in raporturile cu tertii in tara si strainatate, are dreptul si obligatia sa dispuna realizarea masurilor hotarate de Adunarea Generala;
e) aproba functiile care pot fi salariate, nivelul salariilor si al indemnizatiilor;
f) în caz de vacanţă, renunţare la mandat sau împiedicarea exercitării prerogativelor Preşedintelui, Consiliul Director va desemna provizoriu vicepreşedintele, din rândul membrilor Consiliului, care va putea funcţiona în aceasta calitate.
g) angajeaza, coordoneaza, controleaza si indruma personalul salariat al S.R.G.F.;
h) poate angaja consilieri juridici sau avocati pentru a reprezenta S.R.G.F. in fata diferitelor instituţii ale statului, societăţi comerciale, notari publici, executori judecătoreşti, instante de judecată etc.
În functie de volumul de activitate al S.R.G.F., Presedintele va putea angaja un director executiv ori va putea delega o parte din responsabilităţi altor membri ai Consiliului Director.
Art. 31. Activitatea Presedintelui este supusa controlului Adunarii Generale, acesta prezentand rapoarte la cerere
Art. 32. Comisia de cenzori. Controlul financiar intern al S.R.G.F. este asigurat de Comisia de cenzori. În realizarea competenţei sale, Comisia de cenzori are urmatoarele atributii:
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul S.R.G.F.;
b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunarii Generale;
c) poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot;
d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generala;
e) functioneaza pe baza legislatiei in vigoare.
Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.
Art. 33. Comisia de cenzori este alcatuită dintr-un număr impar de membri. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil în condiţiile legii. 
Regulile generale de organizare şi funcţionare ale Comisiei de cenzori se aprobă de Adunarea Generală. Comisia de cenzori îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare.
Art. 34. Conferinţele naţionale. Conferinţele naţionale se desfăşoară la interval de 4 ani şi sunt deschise participării specialiştilor din ţară şi de peste hotare.
Propunerile privind localitatea gazdă a unei conferinţe naţionale se transmit Comitetului Executiv al Consiliului Director cel mai târziu cu trei luni înaintea Conferinţei naţionale premergătoare celei a cărei localitate gazdă urmează a se stabili. Propunerile pot fi făcute de filiale şi vor fi însoţite de o notă de fundamentare din care să rezulte că în localitatea propusă pot fi asigurate condiţiile de desfăşurare a unei conferinţe naţionale cu participare internaţională. Dacă în intervalul de timp arătat nu se primeşte nici o propunere, Comitetul Executiv va desemna un comitet ad-hoc care să prezinte o asemenea propunere.
Hotărârea asupra locului de desfăşurare a Conferinţei naţionale aparţine Consiliului Director care se exprimă asupra propunerii sau propunerilor ce îi sunt înaintate de Comitetul Executiv.
În comitetul de organizare a Conferinţei naţionale fac parte din oficiu membrii Comitetului Executiv al Consiliului Director.
Comitetul de organizare a Conferinţei naţionale adoptă măsuri pentru popularizarea din timp a tematicii, condiţiilor de participare şi locului de desfăşurare a Conferinţei naţionale în rândurile specialiştilor şi studenţilor. Studenţii sunt scutiţi de taxa de participare la Conferinţele naţionale precum şi la toate acţiunile organizate sub egida S.R.G.F.

CAPITOLUL V – Exerciţiul econonico-financiar. Veniturile si  cheltuielile S.R.G.F. Salarizarea personalului
Art. 35. Exerciţiul economico-financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie a fiecărui an. Primul exercitiu economico-financiar al S.R.G.F. va incepe la data constituirii acesteia. 
S.R.G.F. va tine evidenta contabila in Lei si va intocmi situaţia financiară anuală si contul de beneficii si pierderi, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
Veniturile şi cheltuielile sunt administrate de un colectiv compus din Preşedinte, secretar şi contabilul angajat şi vor fi verificate anual de Comisia de cenzori.
Veniturile si cheltuielile filialelor sunt administrate de un colectiv compus din vice-preşedinţii şi secretarii filialelor si vor fi verificate anual de Comisia de cenzori a S.R.G.F.. Filialele îşi deschid un cont la aceeaşi bancă la care este deschis contul S.R.G.F. Pe conturile centrale, Preşedintele şi Secretarul societăţii au drept de semnătură în bancă, iar pe conturile filialelor au  drept de semnătură în bancă Vicepreşedinţii şi Secretarii de filiale.
Art. 36. Veniturile S.R.G.F. provin din:
a) cotizaţia membrilor;
b) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;
c) venituri realizate din organizarea unor conferinţe, simpozioane şi schimburi de experienţă şi a unor activităţi de dezvoltare profesională continuă a membrilor
d) veniturile realizate din activităţi economice directe;
e) donaţii, sponsorizări sau legate;
f) resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;
g) alte venituri prevăzute de lege.
Art. 37. S.R.G.F. poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi au legătură strânsă cu scopul ei principal.
Art. 38. Principalele cheltuieli ale S.R.G.F. sunt:
a) salarii şi adaosuri la salarii;
b) indemnizaţii, prime şi premii;
c) procurări de rechizite şi imprimate de birou, consumabile;
d) cheltuieli cu dotarea cu materiale si aparatura (birouri, calculatoare, imprimante, copiatoare etc.);
e) cheltuieli legate de patrimoniu, chirii, dobânzi, taxe, comisioane bancare;
f) cazare, masă, transport;
g) organizarea de conferinţe, simpozioane, schimburi de experienţă, activităţi de dezvoltare profesională;
h) plata cotizaţiei anuale la Societatea Internaţională şi la alte societăţi
i) apă, canal, salubritate;
j) telefon, internet, energie electrică, energie termică şi gaze naturale; 
k) alte cheltuieli utile scopului S.R.G.F.
Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli şi se aprobă de Consiliul Director.
Salariile, indemnizaţiile şi alte drepturi băneşti ale personalului se stabilesc în limitele statutului de funcţiuni şi ale bugetului de venituri şi cheltuieli.
Consiliul Director poate dispune plata de premii, gratificaţii şi altele asemenea din disponibilităţile existente.
Art. 39. S.R.G.F. isi poate organiza departamente specializate pe domeniile sale de activitate.
Art. 40. S.R.G.F. poate angaja salariati, in raport de necesitati si de resursele financiare. Angajarea personalului se face pe baza de contract de munca. Salariul va fi stabilit cu respectarea dispozitiilor legale privind nivelul salarizarii.
Anterior incheierii sau modificarii contractului individual de munca, S.R.G.F. are obligatia de a informa persoana care solicita angajarea ori, dupa caz, salariatul, cu privire la clauzele generale pe care intentioneaza sa le inscrie in contract sau sa le modifice.
In afara clauzelor generale prevazute, intre parti pot fi negociate si cuprinse in contractul individual de munca si alte clauze specifice: clauza de neconcurenta, clauza de confidentialitate, clauza cu privire la formarea profesionala, clauza de mobilitate etc.
Art. 41. S.R.G.F.  are obligatia de a înfiinta un registru general de evidenta a salariatilor, care se va înregistra în prealabil la autoritatea publica competenta, potrivit legii, în a carei raza teritoriala se afla sediul social, data de la care devine document oficial.

Capitolul VI – Dizolvarea şi lichidarea S.R.G.F.
Art. 42. S.R.G.F. se dizolvă:
a) de drept:
– prin îndeplinirea duratei pentru care a fost constituită;
– realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, daca în termen de trei luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
– imposibilitatea constituirii adunării generale sau a constituirii Consiliului Director în conformitate cu prezentul Statut, daca acestă situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit Statutului, Adunarea Generala sau, dupa caz, Consiliul Director trebuia constituit; reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, daca acesta nu a fost complinit timp de trei luni.
Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătorească în a cărui circumscripţie se află sediul Asociaţiei, la cererea oricărei persoane interesate. 
b) prin hotarare judecatorească, la cererea oricărei persoane interesate: 
– când scopul sau activitatea S.R.G.F. a devenit ilicit sau contrara ordinii publice;
– când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
– când S.R.G.F., urmareşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
– când S.R.G.F. a devenit insolvabilă;
– în cazul prevăzut de art. 14 din O.G. 26/2000.
Instanţa competentă să hotărască dizolvarea este judecatoria în circumscripţia căreia S.R.G.F. îşi are sediul.
c) prin hotărârea Adunării Generale.
În termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, procesul-verbal, în forma autentică, se depune la judecătoria în a carei circumscripţie teritorială îşi are sediul S.R.G.F. pentru a fi înscris în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
Art. 43. În cazul dizolvării S.R.G.F., bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.
Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, respectând hotararile Consiliului Director sau ale donatorilor bunurilor ce se transmit. 
Patrimoniul mobil şi imobil va fi transferat altei organizaţii profesionale sau unei instituţii de învăţământ superior
Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au reuşit să transmită bunurile în condiţiile alineatului precedent, ele se atribuie de instanţa competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.
Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară.
Art. 44. În cazul dizolvării Asociaţiei pentru cazurile prevăzute în art. 56 alin 1, lit. a)–c) din O.G. 26/2000 (prin hotarare judecatorească, la cererea oricărei persoane interesate: când scopul sau activitatea S.R.G.F. a devenit ilicit sau contrara ordinii publice; când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice; când Asociaţia urmareşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit), bunurile rămase după lichidare vor fi preluate de către stat, prin Ministerul Finanţelor. 
Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, daca prin aceasta nu s-a stabilit o dată ulterioara.
Art. 45. În cazul dizolvării S.R.G.F. prin hotărârea Adunării Generale (art. 57 din O.G. 26/2000), în termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, procesul-verbal, în formă autentică, se depune la judecătoria în a carei circumscripţie teritorială îşi are sediul pentru a fi înscris în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. Lichidatorii se numesc de adunarea generală, sub sancţiunea lipsirii de efecte juridice a hotărârii de dizolvare.
Art. 46. În cazurile de dizolvare prevăzute de art. 55 şi 56 din O.G. 26/2000 (dizolvare de drept şi dizolvare prin hotărâre judecătorească), lichidatorii vor fi numiţi prin însăşi hotarârea judecătorescă.
În toate cazurile, mandatul Consiliului Director încetează odată cu numirea lichidatorilor. 
Imediat după intrarea în funcţie, lichidatorii vor face inventarul şi vor încheia un bilanţ care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului asociaţiei. Ei sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte ale asociaţiei şi să ţină un registru cu toate operaţiunile lichidării, în ordinea datei acestora.
Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorului.
Art. 47. Lichidatorii au obligaţia de a continua operaţiunile juridice în curs, de a încasa creanţele, de a plăti creditorii, iar dacă numerarul nu este suficient, de a transforma şi restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile.
Lichidatorii pot realiza numai acele operaţiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs. 
Art. 48. Suma cuvenită creditorului cunoscut care refuză să primească plata creanţei sale se va consemna în contul său.
Dacă plata creanţei nu se va face imediat sau atunci când creanţa este contestată, lichidarea nu se va considera terminată înainte de a se garanta creditorii.
Lichidatorii nu pot încheia  operatiunile şi nu pot remite celor în drept contul gestiunii decât după expirarea unui termen de şase luni de la publicarea dizolvării asociaţiei.
Art. 49. Lichidatorii răspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor.
Art. 50. Atât faţă de S.R.G.F., cât şi faţă de asociaţi, lichidatorii sunt supuşi regulilor mandatului.
Art. 51. După încheierea lichidării, lichidatorii sunt obligaţi ca în termen de două luni să depună bilanţul, registrul jurnal şi un memorandum, să declare operaţiunile de lichidare la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor al judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul S.R.G.F. şi să îndeplinească toate procedurile de publicare lichidării şi radierea Asociaţiei din acest registru.
Publicarea lichidării se face prin afişarea la uşa instanţelor în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul S.R.G.F., în termen de doua luni de la terminarea lichidării. 
Art. 52. Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanţului nu se înregistrează nici o contestaţie, bilanţul se consideră definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor remite celor în drept bunurile şi sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele şi actele S.R.G.F. şi ale lichidării; numai după aceasta vor fi consideraţi descărcaţi şi li se va elibera, în acest scop, un act constatator.
Art. 53. S.R.G.F. încetează a avea fiinţă la data radierii din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atestă descărcarea acestora de obligaţiile asumate.
CAPITOLUL VII  –  Dispoziţii finale
Art. 54. S.R.G.F. are cont propriu, inregistrare fiscala, stampila, precum si orice materiale necesare activitatii sale.
Art. 55. Aderarea S.R.G.F. la alte organizaţii ştiinţifice sau inginereşti din ţară sau străinătate poate fi aprobată de către Consiliul Director, dacă prin această aderare nu este lezat caracterul S.R.G.F. de organizaţie profesională liberă şi independentă. 
Art. 56. In aplicarea prezentului Statut, Adunarea Generala va adopta un Regulament intern de functionare.
Art. 57. Toate litigiile privitoare la Statut se judecă in conformitate cu dispozitiile legii române.
Art. 58. Prevederile prezentului Statut se completeaza cu celelalte dispozitii legale in vigoare.